• Image 4

  De nieuwe Fuelcard

  Grip op uw brandstofkosten

 • Image 1

  De nieuwe Fuelcard

  385 tankstations bij u in de buurt

 • Image 2

  De nieuwe Fuelcard

  Overzichtelijke factuur voor BTW-teruggave

 • Image 3

  De nieuwe Fuelcard

  Tanken op rekening

Algemene voorwaarden ENVIEM FUEL CARD
1. Definities Enviem : Enviem Retail Nederland B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden FUEL CARD, verkoper; Deelnemer : de wederpartij van ENVIEM die deelneemt aan het Enviem FUEL CARD Systeem, afnemer, koper;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Enviem en Deelnemer met betrekking tot de deelname aan het Enviem FUEL CARD Systeem;

Kaart : de Enviem FUEL CARD alsmede de daarop aanwezige informatie.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden FUEL CARD gelden voor elke rechtspersoon, entiteit of natuurlijk persoon, die op enig moment deelneemt aan het ENVIEM FUEL CARD Systeem alsmede voor de door de Deelnemer aangewezen kaarthouder(s).

2.2 Deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden FUEL CARD zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.5 Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene

voorwaarden FUEL CARD, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 2.6 Naast deze voorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden van ENVIEM Retail Nederland B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost

Nederland onder nummer 08018878, voor zover in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken. 2.7 Tevens gelden naast deze voorwaarden de privacybepalingen/privacyvoorwaarden en disclaimer zoals genoemd op de website www.fuel-card.nl

2.8 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden FUEL CARD nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden FUEL CARD van toepassing.

3. Deelneming

3.1 In Europa gevestigde bedrijven en natuurlijke personen kunnen een ENVIEM FUEL CARD aanvragen. Daartoe dient het bedrijf of de natuurlijke persoon een FUEL CARD overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend te zenden aan ENVIEM Retail Nederland B.V., afdeling Kaartacceptatie, Ampèrestraat 5 te 3846 AN Harderwijk.

3.2 Bij aanvaarding door ENVIEM zal ENVIEM op basis van de door de Deelnemer verstrekte gegevens per motorvoertuig de kaart vervaardigen en aan de Deelnemer ter beschikking stellen. De overeenkomst betreffende het gebruik van de kaart tussen Deelnemer en ENVIEM komt pas tot stand door het verzenden van een pinbrief waarin wordt medegedeeld dat Deelnemer wordt aanvaard als afnemer van het Enviem FUEL CARD Systeem (hierna “pinbrief” genoemd) en het ter beschikking stellen van een of meerdere kaarten door ENVIEM. De FUEL CARD overeenkomst, de pinbrief en deze voorwaarden

vormen tezamen de integrale overeenkomst (hierna “overeenkomst” genoemd). Aanvullingen en wijzigingen hierop dienen schriftelijk te geschieden. Op elke kaart is tenminste de naam van de Deelnemer en diens woonplaats vermeld. Per kaart wordt aan de Deelnemer een Persoonlijk Identificatie Nummer (pincode) verstrekt.

3.3 Voor aankopen van producten met de Enviem FUEL CARD treedt ENVIEM op als verkoper.

4. Rechten en verplichtingen van de Deelnemer

4.1 ENVIEM verleent de Deelnemer, de kaarthouder of diens werknemers, aan wie de Deelnemer toestemming geeft om zakelijk gebruik te maken van de

verstrekte kaart(en), het recht om met gebruikmaking van de kaart bepaalde categorieën producten die door de Deelnemer zijn vermeld op de overeenkomst en door ENVIEM zijn aanvaard, te betrekken bij daartoe aangesloten verkooppunten.

4.2 De Deelnemer is gehouden iedere hem verstrekte kaart zorgvuldig te bewaren. De Deelnemer zal de grootste zorg voor de geheimhouding van de pincode betrachten. De pincode mag niet worden vermeld op de kaart. De pincode elders vermelden zal op zodanige wijze dienen te geschieden dat deze code op geen enkele wijze voor derden kenbaar is. Dientengevolge is het in ieder geval niet toegestaan de pincode in welke vorm dan ook in of op het (rijdend) materieel van de Deelnemer aanwezig te laten zijn. Daarenboven is het niet toegestaan de kaart aan derden ter beschikking of in bewaring te geven.

4.3 De Deelnemer staat ervoor in dat al hetgeen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden FUEL CARD gesteld is door hemzelf alsmede door de afnemer(s)/werknemer(s) wordt nageleefd.

4.4 De Deelnemer is voor iedere aan hem verstrekte kaart aan ENVIEM een eenmalige vergoeding en/of jaarlijkse administratiekosten (kaartkosten) verschuldigd. Indien, om welke reden dan ook, een kaart of pincode vervangen dient te worden, kunnen door ENVIEM dezelfde kosten in rekening worden gebracht.

4.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de bij de aanmelding door de Deelnemer verstrekte gegevens, dient Deelnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden.

4.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ENVIEM is het voor de Deelnemer niet mogelijk enige rechten en/of verplichtingen uit onderhavige overeenkomst aan derde(n) over te dragen.

4.7 De Deelnemer is verplicht tot betaling van alle hem door ENVIEM in rekening gebrachte bedragen voor producten die met gebruikmaking van de kaart zijn geleverd.

5. Het gebruik van de kaart en/of pincode

5.1 Per kaart wordt een geheim Persoonlijk Identificatie Nummer (“pincode”) verstrekt aan de Deelnemer.

5.2 Door middel van ingebruikname van de kaart, is de Deelnemer aansprakelijk voor de met de kaart gedane transacties.

5.3 De Deelnemer staat er jegens ENVIEM voor in dat de kaart en/of pincode zorgvuldig en juist worden gebruikt door de kaarthouder voor de daartoe bestemde voertuigen (waaronder begrepen tijdelijk vervangend vervoer).

5.4 De Deelnemer staat er jegens ENVIEM voor in dat de kaart en pincode met de grootst mogelijke zorg en separaat worden bewaard. Dit houdt onder meer in: - dat de kaart nimmer in het desbetreffende motorvoertuig wordt achtergelaten dan wel ter beschikking wordt gesteld aan derden en – dat de Deelnemer en de kaarthouder de grootst mogelijke zorg betrachten voor de geheimhouding van de pincode. Hij mag deze slechts bekendmaken aan de bestuurders van de desbetreffende motorvoertuigen en – dat de kaarthouders de schriftelijke kennisgeving van de pincode vernietigt na kennisneming daarvan.

5.5 Vanaf het moment van verstrekking van de kaart is de Deelnemer aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van de kaart. 5.6 De Deelnemer zal ENVIEM op de hoogte stellen indien hij afwijkend tankgedrag signaleert. De Deelnemer neemt onmiddellijk telefonisch contact op met ENVIEM of blokkeert zijn kaart(en) via de internetmodule indien er reden is om aan te nemen dat de veiligheid van de kaart en/of pincode in het geding is, of wanneer de Deelnemer of de kaarthouder redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met diefstal, verlies of misbruik van de kaart en/of pincode.

5.7 ENVIEM heeft het recht zonder voorafgaande aankondiging de kaart(en) te blokkeren en/of de limieten voor het aantal transacties en de desbetreffende bedragen per transactie per kaart eenzijdig bij te stellen indien zij daar aanleiding toe ziet.

5.8 Verder bestaat de mogelijkheid dat ENVIEM, zonder voorafgaande aankondiging, producten en/of diensten verwijdert uit de door de Deelnemer gekozen categorieën. ENVIEM streeft ernaar om de Deelnemer tijdig te informeren over aanpassingen en/of wijzigingen aan de desbetreffende bedragen en/of categorieën. Voortgezet gebruik van de kaart betekent dat de Deelnemer de desbetreffende wijziging accepteert.

5.9 De Deelnemer staat er jegens ENVIEM voor in dat de desbetreffende kaart(en) op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook en het is de Deelnemer niet toegestaan om (elektronische) bestanden of documenten aan te (laten) maken of te bewaren waaruit op enigerlei wijze de combinatie van kaartgegevens en pincode kunnen worden afgeleid door anderen dan de Deelnemer.

5.10 De kaart dient gebruikt te worden op de wijze zoals in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven. De Deelnemer c.q. kaarthouder c.q. werknemer dient zich, wanneer dit wordt verlangd, te identificeren door middel van de pincode of op een andere manier zoals bijvoorbeeld door middel van een rijbewijs of identiteitskaart.

5.11 De kaart alsmede de op de kaart verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van ENVIEM.

5.12 De kaart is, behoudens voortijdige intrekking door ENVIEM, geldig tot de vervaldatum van de kaart.

5.13 De Deelnemer stemt ermee in dat ENVIEM de persoonsgebonden gegevens van zowel de Deelnemer als van de kaarthouder(s) van de kaart verwerkt zodat ENVIEM deze gegevens van tijd tot tijd op juistheid kan (laten) controleren.

5.14 In geval van een defect in de automatische kaartleesrapparatuur wordt de kaart manueel aanvaard en is de “Noodprocedure FUEL CARD” van toepassing, waarbij de kaarthouder op de afleveringsbon zijn handtekening en de nummerplaat van het voertuig moet aanbrengen.

5.15 ENVIEM is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade ontstaan door, verband houdende met of voortvloeiende uit de storing van de kaartleesrapparatuur, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de kaart of het gebruik van de kaart.

5.16 De administratie van ENVIEM en/of het verkooppunt vormt het volledige bewijs van de verrichting(en).

5.17 De Deelnemer en/of de kaarthouder is op basis van gebruik van de kaart jegens ENVIEM gehouden aan het bepaalde in deze voorwaarden.

5.18 ENVIEM is gerechtigd om kaarten uit te sluiten van deelname aan Loyalty-systemen en zal dit aan de Deelnemers bekend maken.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, daaronder begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, (hierna “Informatie” genoemd), berusten uitsluitend bij ENVIEM of haar licentiegevers. Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de aan hem ter beschikking gestelde informatie niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 Het is de Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Informatie te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. In het geval Deelnemer voornoemd verbod overtreedt, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete aan ENVIEM van 10.000 EURO per gebeurtenis, onverminderd het recht van ENVIEM op nakoming en/of vergoeding va ENVIEM en/of haar toeleveranciers geleden schade.

7. Facturatie

7.1 ENVIEM brengt periodiek, de aan de Deelnemer met gebruikmaking van de kaart verstrekte producten, in rekening, waarbij ENVIEM factureert voor transacties en verrichtingen bij ENVIEM aangesloten verkooppunten. De bedrijven ontvangen 1 x per week een factuur en de natuurlijke personen worden dagelijks geïncasseerd en ontvangen geen factuur. De op de factuur vermelde prijzen zullen gelijk zijn aan de prijzen die op het desbetreffende verkooppunt ten tijde van de verstrekking golden. Indien met de Deelnemer voor het verstrekken van motorbrandstoffen een andere prijsbasis is afgesproken, zullen motorbrandstoffen dienovereenkomstig in rekening worden gebracht. Indien, overeengekomen met ENVIEM, voor u brandstofkortingen gelden, gelden deze kortingen zolang u de verplichtingen uit hoofde van het ENVIEM FUEL CARD Systeem stipt nakomt. Indien blijkt dat het overeengekomen jaarvolume niet is/wordt afgenomen, is ENVIEM gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de korting (tijdelijk) op te schorten of in te trekken.

7.2 De facturen worden opgemaakt in Euro's en vermelden de verstrekte producten en het terzake verschuldigd bedrag aan BTW. De zakelijke Deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om papieren facturen te ontvangen alsmede digitale E-facturen. ENVIEM kan kosten verbinden aan het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door de Deelnemer uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.

7.3 De factuur wordt voor een periode van 12 maanden online ter beschikking gesteld aan de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de E-factuur in elektronische vorm (PDF + certificaat) ten behoeve van zijn administratie.

7.4 ENVIEM en haar leveranciers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door Deelnemer of derden geleden door het gebruik van E-facturering, zoals bijvoorbeeld schade ontstaan doordat de E-factuur door netwerkproblemen tijdelijk niet beschikbaar is.

7.5 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals belastingwetgeving en de wettelijke administratie- en bewaarplicht.

7.6 De Deelnemer machtigt ENVIEM door ondertekening van de overeenkomst onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de bedragen die ENVIEM van haar te vorderen heeft te incasseren bij haar bank. Blijft storno binnen de genoemde termijn uit dan heeft de Deelnemer de juistheid van de op de factuur vermelde bedragen onherroepelijk aanvaard. Eventuele bancaire incassokosten zijn voor rekening van de Deelnemer. Alle aankopen met gebruik van de kaart leveren een betalingsverplichting op jegens ENVIEM ongeacht of levering plaatsvindt door een derde.

7.7 In het geval de Deelnemer een deel van een door ENVIEM verzonden factuur betwist is het de Deelnemer niet toegestaan bedragen te verrekenen, de aan ENVIEM verstrekte financiële zekerheid daarbij inbegrepen. Betwisting van een deel van een factuur laat onverlet betaling van het niet betwiste deel van deze factuur en vervolgens dient de Deelnemer schriftelijk een klacht te deponeren bij de afdeling klantenservice over de betwiste transacties/bedragen.

7.8 ENVIEM is gerechtigd de bedragen die zij van de Deelnemer zal hebben te vorderen of aan de Deelnemer zal zijn verschuldigd, te verrekenen met bedragen die zij of enige andere tot de ENVIEM-Groep behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de Deelnemer zal zijn verschuldigd of van de Deelnemer zal hebben te vorderen.

7.9 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.10 De Deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van alle voor een juiste facturering benodigde gegevens, waaronder de vereiste fiscale gegevens, zoals het desbetreffende BTW-nummer.

7.11 Betaling dient aan ENVIEM te geschieden, tenzij ENVIEM haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal ENVIEM wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

8. Betaling

8.1 Alle vorderingen van ENVIEM op de Deelnemer wegens het gebruik van de kaart(en) zullen, door ENVIEM worden aanvaard. ENVIEM is gerechtigd betaling terzake van de Deelnemer te verlangen. ENVIEM is krachtens afzonderlijk gesloten overeenkomsten eveneens gerechtigd de betaling te eisen en te innen van de in artikel 7.2 bedoelde facturen c.q. debetnota’s.

8.2 Betaling van de door Deelnemer verschuldigde bedragen vindt zonder korting of compensatieverrekening via een automatische incasso door ENVIEM plaats tenzij anders overeengekomen.

8.3 De Deelnemer heeft het recht gedurende de wettelijke termijnen na de datum van automatische afschrijving te storneren.

8.4 Voor het omruilen of blokkeren van een kaart kan ENVIEM een kostendekkend bedrag in rekening brengen. ENVIEM is na voorafgaande kennisgeving te allen tijde gerechtigd de tarieven eenzijdig aan te passen, tenzij anders met de Deelnemer is overeengekomen.

8.5 Indien de Deelnemer ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft tijdig het door hem verschuldigde bedrag te betalen, dan zal hij op dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling. ENVIEM is in dat geval gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten. Onverminderd de voormelde vertragingsrente zullen de bedragen van de facturen die op hun vervaldatum onbetaald bleven, zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% met een minimum van € 350 (excl. BTW) als vast aangenomen schadevergoeding, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

8.6 ENVIEM heeft te allen tijde het recht van Deelnemer betaling vooraf te verlangen, dan wel een deugdelijke zekerheid te verlangen, indien naar het oordeel van ENVIEM er aanleiding bestaat te vermoeden dat Deelnemer onvoldoende solvabel is om zijn betalingsverplichtingen jegens ENVIEM na te komen.

9. Verlies - Diefstal - Misbruik

9.1 Bij verlies, diefstal of misbruik van een kaart, alsmede indien een kaart niet binnen twee weken na verzending van de pinbrief door de Deelnemer is ontvangen of is opgehaald bij een van de tankstations, dient dit onmiddellijk (ook ’s nachts) te worden gemeld bij ENVIEM, afdeling klantenservice FUEL CARD, via telefoon, fax of het internet. Deze mededeling dient onverwijld per aangetekend schrijven te worden bevestigd waarbij tevens een nieuwe kaart kan worden aangevraagd. Bij diefstal of misbruik van de kaart dient door de Deelnemer tevens onmiddellijk bij de politie aangifte te worden gedaan. De Deelnemer dient een kopie van het dienaangaande opgemaakte proces-verbaal per vorenbedoeld aangetekend schrijven mee te zenden. ENVIEM heeft in de eerder genoemde gevallen het recht te weigeren een nieuwe kaart ter beschikking te stellen van de Deelnemer.

9.2 De Deelnemer blijft aansprakelijk voor de betaling van de met de kaart uigevoerde verrichtingen. Dit echter niet langer dan: vierentwintig uur bij verrichtingen binnen Nederland en achtenveertig uur bij verrichtingen buiten Nederland, na ontvangst van het aangetekend schrijven vermeld in 9.1 door ENVIEM.

9.3 De Deelnemer zal ENVIEM onverwijld alle gevraagde informatie verstrekken omtrent de toedracht van de in artikel 9.1 genoemde omstandigheden.

9.4 De Deelnemer vrijwaart ENVIEM volledig voor eventuele schade, ontstaan door het namaken c.q. kopiëren van de kaart of het kopiëren van de pincodes. 10. Aansprakelijkheid ENVIEM

10.1 ENVIEM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de weigering, misbruik of niet functioneren van de kaartleesapparatuur (inclusief een kaartlezer) van de kaart om welke reden dan ook.

10.2 Voorts is ENVIEM niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade van de Deelnemer van het niet meer gebruik kunnen maken van de kaart en/of van een toepassingsmogelijkheid na blokkade van de kaart(en) en/of welke andere reden dan ook.

10.3 ENVIEM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van de ENVIEM FUEL CARD behoudens voor zover deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van ENVIEM. Dienaangaande wordt ook verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ENVIEM Retail Nederland.

11. Teruggave van ENVIEM FUEL CARDs

11.1 De kaart(en) blijven eigendom van ENVIEM. Na beëindiging van deelname dient de Deelnemer binnen achtenveertig uur alle hem ter beschikking gestelde kaart(en), in tweeën geknipt en bij aangetekende brief terug te zenden naar ENVIEM Retail Nederland B.V., afdeling Kaartacceptatie. Ook bij beëindiging van het recht van gebruik van een of meerdere kaarten dient de Deelnemer binnen achtenveertig uur de desbetreffende kaarten in tweeën geknipt en bij aangetekend schrijven terug te zenden naar ENVIEM Retail Nederland B.V., afdeling Kaartacceptatie. Een teruggevonden kaart, die door de Deelnemer als verloren of gestolen werd opgegeven, moet op dezelfde wijze naar ENVIEM worden gezonden.

11.2 De Deelnemer blijft, onbeperkt aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik of misbruik van alle niet teruggezonden in tweeën geknipte kaarten.

12. Beëindiging

12.1 ENVIEM is te allen tijde gerechtigd, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand, de overeenkomst op te zeggen. In die gevallen waarin ENVIEM redelijkerwijs vermoedt dat er onrechtmatig met de aan de Deelnemer verstrekte kaart(en) wordt omgegaan of indien er sprake is van afwijkend gebruik van de kaart(en) ten opzichte van het verleden, kan ENVIEM de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

12.2 Voorts is ENVIEM gerechtigd de Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, van verdere deelneming aan het ENVIEM FUEL CARD Systeem uit te sluiten dan wel het recht op het gebruik van een of meerdere kaarten te beëindigen, indien onder meer:

a. de Deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

b. er sprake is van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de Deelnemer tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van de Deelnemer, dood van de Deelnemer, overdracht of staking van de onderneming van de Deelnemer, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de Deelnemer na het sluiten van de overeenkomst ENVIEM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

c. de Deelnemer gedurende meer dan zes maanden niet van een kaart gebruik heeft gemaakt.

d. de Deelnemer niet (langer) voldoet aan de acceptatiecriteria.

e. de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.3 Voorts is ENVIEM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ENVIEM op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien ENVIEM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5 Bij beëindiging van de deelneming (voor een of meer kaarten) dient de Deelnemer alle kaarten waarvoor de beëindiging geldt, terstond aan ENVIEM te retourneren. Zolang bedoelde kaarten niet door ENVIEM zijn ontvangen blijft de Deelnemer aansprakelijk voor alle gebruik, waaronder misbruik, van deze kaarten conform het bepaalde in deze voorwaarden. 12.6 ENVIEM behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. Slotbepalingen

13.1 ENVIEM enerzijds en de Deelnemer anderzijds zijn te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Bij een schriftelijke opzegging van de overeenkomst is de Deelnemer gehouden de kaart(en) in tweeën geknipt terug te zenden naar ENVIEM overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1.

13.2 ENVIEM is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden FUEL CARD te wijzigen of te beëindigen. De Deelnemer zal hiervan tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld en tevens zal dit op de website ter inzage worden getoond. Indien de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden FUEL CARD de kaart(en) blijft gebruiken, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

13.3 ENVIEM kan op elk ogenblik eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de categorieën producten die met de kaart betrokken worden en kunnen verlangen dat de verstrekte kaarten daartoe vervangen worden.

13.4 De Deelnemer kan aan de beëindiging, uitsluiting en de wijziging genoemd in dit artikel geen rechten jegens ENVIEM ontlenen. Voortgezet gebruik van de kaart na kennisgeving van tariefaanpassingen betekent aanvaarding door de Deelnemer van de desbetreffende aanpassing(en).

13.5 ENVIEM heeft het recht voor de uitvoering van deze overeenkomst een ander in haar plaats te stellen respectievelijk haar rechten verplichtingen uit deze overeenkomst aan een ander over te dragen.

13.6 Op de overeenkomst en op alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van de kaart is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.7 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ENVIEM is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost Nederland Handelsregister onder nr. 08018878.